top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Studio C en een client waarop Beautysalon Studio C deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

 1. De specialiste van Beautysalon Studio C zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.

 3. De specialiste van Beautysalon Studio C is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. De specialiste van Beautysalon Studio C zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Studio C melden.*

 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Studio C 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 3. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 4. Beautysalon Studio C moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 • * De cliënt moet verhindering voor de Ultimate Escape behandeling uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Studio C melden. 

 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Studio C 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 • Bij een afmelding of niet komen opdagen binnen vierentwintig uur voorafgaande aan de Ultimate Escape behandeling mag Beautysalon Studio C 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de specialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 2. De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Betaling

 1. Beautysalon Studio C vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin te voldoen of gebruik te maken van een Studio C Cadeaubon.

Cadeaubonnen

 1. Bij een Studio C Cadeaubon heeft u keuze uit een gewenste behandeling of bedrag vanaf € 10,00.

 2. Bij het geven van een gewenste behandeling kan er over de maanden een prijswijzigingen plaats vinden, in dit geval zal het verschil moeten worden bij betaald.

 3. Als behandelingen op de cadeaubon niet meer beschikbaar zijn wordt de bon automatisch omgezet tot een tegoedbon. De waarde is het bedrag waarvoor hij is aangekocht. Dit is vrij te besteden voor elke behandeling, massage of producten.

 4. U kunt uw Cadeaubon gebruiken tot 2 jaar na aankoop, zoals ook vermeld op de cadeaubon zelf. Na de vervaldatum kunt u de cadeaubon niet langer gebruiken. 

Aansprakelijkheid

 1. Beautysalon Studio C is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste van Beautysalon Studio C is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 2. Beautysalon Studio C is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Beautysalon Studio C.

 2. Beautysalon Studio C moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautysalon Studio C de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautysalon Studio C het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 5. Indien Beautysalon Studio C en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Garantie

 1. Beautysalon Studio C geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

 2. Deze garantie vervalt indien, indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt;

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.  Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Beschadiging en/of diefstal

 1. Beautysalon Studio C heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 2. Beautysalon Studio C meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste van Beautysalon Studio C het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 3. Bij Beautysalon Studio C wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Studio C en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautysalon Studio C en zijn ook in de salon beschikbaar.

 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Geheimhouding

 1. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

PRIVACY POLICY

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.beautysalonstudioc.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.beautysalonstudioc.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Beautysalon Studio C en specifiek www.beautysalonstudioc.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is beautysalonstudioc@gmail.com.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.beautysalonstudioc.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website link bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.beautysalonstudioc.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

bottom of page